Disclaimer

Deze website (www.cafehesp.nl) wordt gepubliceerd door  Cafe Restaurant HESP ("Cafe Restaurant HESP BV, gevestigd te Amsterdam"). De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. Informatie op recente productinformatie zoals menukaarten, offertes, etc. is bindend.

Ondanks het feit dat Cafe Restaurant HESP zorgvuldigheid in acht neemt bij het onderhouden van deze website, kan Cafe Restaurant HESP niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Cafe Restaurant HESP staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Cafe Restaurant HESP kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Cafe Restaurant HESP, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cafe Restaurant HESP, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Hyperlinks en overige verwijzingen naar deze website zijn toegestaan mits deze met goede maatschappelijke motieven en intenties zijn geplaatst.

On line communicatie

Berichten die u stuurt aan Cafe Restaurant HESP per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Cafe Restaurant HESP adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Cafe Restaurant HESP te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Cafe Restaurant HESP per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Cafe Restaurant HESP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Cafe Restaurant HESP geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Cafe Restaurant HESP wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Cafe Restaurant HESP.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Cafe Restaurant HESP behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten, offertes en aanbiedingen en reserveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Horeca (AVH). Deze worden u op aanvraag onverwijld toegezonden. Tevens liggen de AVH bij ons ter inzage.

 

Mocht u verdere vragen, opmerkingen of suggesties hebben met betrekking tot deze web site, dan kunt u een email sturen aan info@cafehesp.nl